'Van praten naar boerenerf'

25 jan 2019

Bericht

'Van praten naar boerenerf'

Het afgelopen teeltseizoen was in vele opzichten een bijzondere, ook voor de BO Akkerbouw. Na een moeizame opstart van het onderzoeksprogramma werden de eerste projecten gestart en is er eindelijk geld opgehaald voor nieuw praktijkonderzoek. In de rubriek ‘Aan tafel bij’, praten we met directeur Matthé Elema over de resultaten van 2018 en kijken we vooruit op de doelen in het komende jaar.

Vooruitkijken kan bijna niet zonder een terugblik, want afgelopen kalenderjaar heeft de BO Akkerbouw een begin gemaakt met het incasseren van geld voor collectief akkerbouwonderzoek. Elema: “Vlak voor de kerst heeft de eerste factureringsronde plaatsgevonden en daarmee is het akkerbouwonderzoek weer in gang gezet. Dat heeft veel inspanning van de sector gevraagd en gesteggel over het verkrijgen van de hectaregegevens. Gelukkig lijkt dat nu opgelost en kunnen we echt aan de slag.”

Actieplan Plantgezondheid

Een tweede thema voor de BO Akkerbouw is het actieplan plantgezondheid. De BO-leden hebben het initiatief genomen om akkerbouwers te ondersteunen bij het verder verduurzamen van de aanpak van plantgezondheid. “We hebben bij dit project te maken met signalen uit de samenleving. Telers merken zelf ook dat het steeds moeilijker wordt om – vanuit wetgeving - middelen te vinden die ziekten of plagen op een effectieve manier bestrijden. We zullen naar een omslag moeten. Het actieplan kent als ambitie in 2030 koploper te zijn in duurzame teeltmethoden, waarbij rentabiliteit leidend blijft.”

“Zoeken naar juiste balans”

Elema vervolgt: “Die verandering vraagt om een proactieve houding vanuit de akkerbouwers zelf. Het actieplan is in lijn met de visie van bijvoorbeeld LTO. Telers willen zelf graag tonen dat de sector echt (milieu)bewust bezig is door zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. En het besef is er dat onder meer verandering van het klimaat en de gesteldheid van de bodem aanpassing van teeltmethoden noodzakelijk maken. Uiteraard mag dat niet ten koste gaan van de kwaliteit van het geteelde product en naar die balans wordt nadrukkelijk onderzoek gedaan in dit project.”

Klimaattafel

Afgelopen zomer is in Den Haag het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ gepresenteerd. De vertegenwoordigers van BO Akkerbouw hebben aan de sectortafel ‘Landbouw en Landgebruik’ duidelijk gemaakt zich te willen inzetten voor de klimaatdoelstellingen van de regering. Na gesprekken met de achterban heeft dit overleg geleid tot een klimaatagenda. “In de BO Akkerbouw klimaatagenda streven we naar klimaatvriendelijke consumptie en dat kan alleen met een economisch sterke sector”, aldus Elema. “Dat betekent voldoende inkomen voor de akkerbouwers, maar ook voldoen aan maatschappelijke behoeften door thema’s als biodiversiteit, goede bodemkwaliteit en plantgezondheid centraal te stellen. Dat doen we in samenspraak met de telers en ketenorganisaties, waarbij alle kennis gebundeld is.”

Fenotypering

Het document bevat enkele onderzoeksvragen en actiepunten: “De sector moet zich voorbereiden op klimaatverandering. Via veredeling en mogelijk zelfs door het ontwerpen van nieuwe teeltsystemen. Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en de akkerbouwsector is bereid daar een bijdrage aan te leveren. De klimaatopgave biedt ook duidelijk kansen, bijvoorbeeld in de groene energieproductie. Maar ook in koolstofvastlegging in de bodem of de teelt van rust- en eiwitgewassen. Tot slot is precisielandbouw een belangrijke pijler in deze klimaatagenda, want daarmee kan de emissie drastisch worden teruggedrongen. Input op maat, robotisering en een ander type meststof vormen belangrijke onderdelen van de zogeheten ‘fenotypering’: het op detailniveau volgen van gewasgroei.”

Nieuwe accenten

De opgave voor 2019 is het verdiepen van de lopende projecten, maar Elema heeft twee nieuwe accenten richting het komende teeltseizoen. De eerste is de biodiversiteitsmonitor die de BO Akkerbouw in samenwerking met de Rabobank en het Wereld Natuurfonds (WNF) ontwikkelt. Elema: “Je moet kunnen meten om inzichtelijk te maken wat er gebeurt en bruikbare data te krijgen. Wij onderzoeken nu hoe de vooruitgang, die akkerbouwers boeken op het gebied van biodiversiteit, kan resulteren in een extra beloning. Dat kan via banken, het GLB of bijvoorbeeld marktconcepten. Maar dan moet er wel een koppeling gelegd kunnen worden tussen de geleverde prestaties en de mogelijke vergoeding.”

“Van praten naar boerenerf”

Daaruit voortvloeiend komt het tweede accent: ICT en data implementeren in de dagelijkse akkerbouwpraktijk. “Dat is nog best ingewikkeld, want dan loop je tegen veel zaken aan. De partijen achter de BO Akkerbouw – zoals Agrifirm, LTO, CZAV en Cosun – zijn samen met ons bezig om daarin stappen te maken. Met betrekking tot het meten en bodemanalyses wordt het tijd om door te pakken van mooi praten naar actie op het boerenerf. En mijn verwachting is dat daar in 2019 stappen gezet kunnen worden.”

BO Akkerbouw-directeur Matthé Elema

Hoop

Elema beseft dat er veel op de sector afkomt. Van de akkerbouwers wordt ook het komend jaar weer heel wat gevraagd. Al deze zaken komen na een zeer lastig teeltjaar, met enorme opbrengstverschillen per bedrijf en regio. “Ik wil vooral de hoop uitspreken dat 2019 een wat gemakkelijker en positief renderend teeltjaar gaat worden voor de Nederlandse akkerbouw.”

Gerelateerde artikelen

Uienteelt onverminderd populair

Uienteelt onverminderd populair

18 jan 2019 Bericht
Uienteelt onverminderd populair
Grote belangstelling voor Agrifirm Jongerendag

Grote belangstelling voor Agrifirm Jongerendag

15 jan 2019 Bericht
Grote belangstelling voor Agrifirm Jongerendag
Animo voor notenteelt in combinatie met huidige be

Animo voor notenteelt in combinatie met huidige bedrijfsactiviteiten

13 dec 2018 Bericht
Animo voor notenteelt in combinatie met huidige bedrijfsactiviteiten


Vakpartner nieuws

Kistenwassers te huur

Kistenwassers te huur

7 mei 2020 Bericht Mechatec
Kistenwassers te huur
Hebben bieten sporenelementen nodig?

Hebben bieten sporenelementen nodig?

21 mrt 2020 Bericht Yara
Hebben bieten sporenelementen nodig?
Sporenelementen voorkomen ziekten

Sporenelementen voorkomen ziekten

20 mrt 2020 Bericht Yara
Sporenelementen voorkomen ziekten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies